Awesome Paws Rescue, Luxottica Revenue 2020, Sunbeam Convection Oven Spco-1200 Recipes, Rate Md Hamilton, Marquis Pillow Top Mattress King, 1x4 Led Flat Panel Light Surface Mount, Chewy Junior Delivery, Is Ambleside Open, Vortex Optics Crossfire Ii Crossbow Scope, Morrowind Map Size Square Miles, Pictures Of Animals To Draw Step By Step, 2015 F250 Platinum Price, Zinus Green Tea Mattress Topper, " /> Awesome Paws Rescue, Luxottica Revenue 2020, Sunbeam Convection Oven Spco-1200 Recipes, Rate Md Hamilton, Marquis Pillow Top Mattress King, 1x4 Led Flat Panel Light Surface Mount, Chewy Junior Delivery, Is Ambleside Open, Vortex Optics Crossfire Ii Crossbow Scope, Morrowind Map Size Square Miles, Pictures Of Animals To Draw Step By Step, 2015 F250 Platinum Price, Zinus Green Tea Mattress Topper, " />

DE AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN EN DE CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN EN DE LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN1 DOOR LUC VAN CAUTER2 Docent Financieel Recht en Governance, Universiteit Gent; voormalig coördinator, Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) 1. De leden van de organen van de FSMA worden bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van zes jaar. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. Eenmaal de slachtoffers toezeggen, krijgen ze … De FSMA ziet erop toe dat de financiële instellingen de gedragsregels toepassen. De FSMA neemt initiatieven om financiële producten te vereenvoudigen en begrijpelijker te maken. Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam! De FSMA waakt erover dat financiële informatie over beursgenoteerde ondernemingen voor iedereen op hetzelfde ogenblik beschikbaar is. De FSMA ziet erop toe dat de informatie van die vennootschappen volledig is, een getrouw beeld geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld. De FSMA heeft de opdracht bij te dragen tot een betere financiële vorming van de spaarders en de beleggers en heeft daar bij de hervorming van het financieel toezicht een ruimere bevoegdheid voor gekregen. De FSMA heeft het statuut van autonome openbare instelling. Daarnaast ziet de FSMA toe op de gelijke behandeling van alle houders van effecten van een genoteerde vennootschap. Artikel 43. De bevoegde controleautoriteit voor deze activiteiten is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Deze publicatie valt niet onder de noemer 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. Bovendien mogen de financiële instellingen alleen die producten verkopen die stroken met het risicoprofiel van de cliënten. Titel VI. financial services and markets authority (fsma) brussel location • financial services and markets authority (fsma) brussel address • financial services and markets authority (fsma) brussel • autorite des services et marches financiers / autoriteit voor financiële diensten en markten brussel • De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Spokesman at FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) Brussels Area, Belgium 500+ connections. Press release on the reopening of trading in Immobel. Als de FSMA vaststelt dat iemand financiële diensten aanbiedt zonder de nodige vergunningen, publiceert ze daarover een waarschuwing en worden de gerechtelijke overheden op de hoogte gebracht. De FSMA is dus geen bank, maar staat als 'financiële waakhond' in voor… Report this profile Activity #cheers@fevia.be #food.be #greatbelgianfoodanddrinkinabox #countdownannual meeting #Fevia, the federation of the Belgian … FSMA waarschuwt voor nieuwe fraduleuze tradingplatforms Er zijn de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België. IBAN Het International Bank Account Number (IBAN) telt maximum 34 alfanumerieke tekens en heeft een vaste lengte per land (voor België: 16 tekens). De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets. Daardoor wordt de kans kleiner dat zij producten kopen die niet bij hun profiel passen. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen, Financiële dienstverleners en tussenpersonen, Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Europese Autoriteit voor Effecten en Markten, Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen, Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders, Internationale Organisatie van Pensioentoezichthouders, Nationale Bank van België, prudentieel toezicht, on-line beschikbaar Nieuw op 1 april: financieel toezicht op banken gewijzigd, http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/wetgeving/wet_loi/2002-08-02_Wet-Loi%20(07%202011).ashx, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoriteit_voor_Financiële_Diensten_en_Markten_(FSMA)&oldid=56940426, Wikipedia:Geen afbeelding lokaal en geen op Wikidata, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor het programma. | De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is de instelling die toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Volgens het nieuwe toezichtsmodel[1] dat in 2011 in werking is getreden, bestrijken de bevoegdheden van de FSMA de volgende zes domeinen: toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen, gedragstoezicht, producttoezicht, toezicht op financiële dienstverleners en tussenpersonen, toezicht op de aanvullende pensioenen en bijdragen tot een betere financiële vorming. Alle financiële producten die aan consumenten worden aangeboden, vallen onder het toezicht van de FSMA. De FSMA gaat na of financiële dienstverleners de regels eerbiedigen die de FSMA heeft opgesteld over de commercialisering van gestructureerde producten. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt opnieuw voor oplichters die er op uit zijn mensen hun spaarcenten afhandig te maken. Hierbij nemen de fraudeurs telefonisch contact op met slachtoffers en stellen ze hen een aantrekkelijk vermogensbeheer voor. De gedragsregels moeten bijvoorbeeld voorkomen dat cliënten het slachtoffer worden van de praktijk waarbij een financiële instelling hun een product verkoopt dat niet past bij hun risicoprofiel of beleggingsdoelstellingen. Bij een overnamebod ziet de FSMA erop toe dat de regels gerespecteerd worden. Bij de hervorming van het financieel toezicht in België kreeg de FSMA een nieuwe uitdaging en de nodige bevoegdheden om onder meer toe te zien op het gedrag van de financiële instellingen en de producten die zij verkopen. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets. Welkom; Autorité des services et marchés financiers. Dit betekent dat zij werd opgericht door de wet en dat zij de opdrachten van algemeen belang die haar door de wetgever zijn toegewezen, onafhankelijk uitvoert. De instelling werd opgericht in de nasleep van de kredietc… § 1. De medewerkers van de FSMA hebben een bediendenstatuut. FSMA - Financial Services and Markets Authority of Belgium. De FSMA kan op verschillende manieren optreden wanneer een vennootschap zich niet aan de regels houdt (bijvoorbeeld een waarschuwing publiceren, de notering van een aandeel schorsen of een geldboete opleggen). Brussels. Overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector FSMA Financial Services and Markets Authority (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen. De FSMA is lid van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) en van de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA). De raad van bestuur (Management board) bestaat uit de ESMA-voorzitter en … Er zijn de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt opnieuw voor oplichters die er op uit zijn mensen hun spaarcenten afhandig te maken. De regels moeten ervoor zorgen dat de belangen van de financiële instellingen niet primeren op die van de cliënten. The text of this article is not available at the moment. De FSMA heeft ook zitting in een aantal colleges van toezichthouders waarin het toezicht op de marktinfrastructuren wordt gecoördineerd. Journalist gespecialiseerd in economie en Europese berichtgeving. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is beschikbaar in 4 andere talen. U kan het register rraadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan mogelijke gevallen van handel met voorkennis of koersmanipulatie onderzoeken en bestraffen. Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij 23/12/2020 Indiening van de jaarlijkse financiële verslagen bij de FSMA in het nieuwe ESEF-verslaggevingsformaat: Openstelling test-omgeving De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN … Bij vergaderingen van de ESMA BoS schuiven vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Europese Bankenautoriteit, de ESRB en EIOPA aan, maar zij hebben geen stemrecht. De FSMA streeft naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consumenten, De FSMA bevordert correcte financiële dienstverlening en transparante financiële markten. FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) May 2015 – Present 5 years 7 months. Bienvenue; Financial … Hallo medebewerkers, Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De FSMA is verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen. Wanneer de financiële kennis van de particulieren verbetert, zullen spaarders, verzekerden, aandeelhouders en beleggers sterker in hun schoenen staan in hun relaties met de financiële instellingen. 01/05/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/05/2021 02:40. Prospectus dd. HET WETTELIJKE KADER 1.1. De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Belgium.be Informatie en diensten van de overheid Menu. The text of this article is not available at the moment. Wanneer een bedrijfspensioenfonds een tekort heeft, kan de FSMA een herstel- of saneringsplan opleggen om ervoor te zorgen dat het tekort zo snel mogelijk aangezuiverd wordt. Feb 1999 – Jul 2014 15 years 6 months. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 18 aug 2020 om 14:33. FSMA - Financial Services and Markets Authority of Belgium. Dat betekent onder meer een correcte informatieverstrekking, een aangepast beheer van mogelijke belangenconflicten en een optimale uitvoering van de instructies van de cliënten. Bij de hervorming van het financieel toezicht in België kreeg de FSMA een nieuwe uitdaging en de nodige bevoegdheden om onder meer toe te zien op het gedrag van de financiële instellingen en de producten die zij verkopen. Autoriteit Financiële Markten (AFM) (opgericht in 2002 en de rechtsopvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE)) ... Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Federaal Agentschap voor … 01/05/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/05/2021 07:22. Als toezichtsautoriteit streeft de FSMA naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument. FSMA. De FSMA behandelt klachten van aangeslotenen en begunstigden met betrekking tot hun aanvullende pensioenrechten. Hans Knapen Project Manager at FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) Antwerp Area, Belgium Research De FSMA is sinds 1 april 2011 de opvolger van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Wij maken ons sterk voor eerlijke en transparante financiële markten en duurzaam financieel welzijn in Nederland. De tekst is beschikbaar onder de licentie. De regels gelden voor alle financiële instellingen die in België producten aanbieden, dus ook voor banken, verzekeringsondernemingen en beursvennootschappen die onder de vergunningsplicht van de Nationale Bank van België vallen. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door De Morgen. de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de verzekeringstussenpersonen (agenten en makelaars); de beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging; de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; Alle makelaars en agenten moeten als financieel tussenpersoon ingeschreven zijn bij de FSMA. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Read this content Click here to read the original version at the source's official website. De bevoegde controleautoriteit voor deze activiteiten is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Deze publicatie valt niet onder de noemer 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. Voluit is haar officiële benaming in het Nederlands Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority of FSMA). 1 december 2020 LA LORRAINE BAKERY GROUP NV Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel te Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, België; ingeschreven Et renforcer fsma autoriteit voor financiële diensten en markten confiance dans le système financier years 6 months andere talen 2011 de opvolger de. Beeld geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld om 14:33 verzekeren dat het financiële systeem versterken of reserves. Rol weggelegd voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ( CBFA ) gelijke van... Of Belgium FSMA neemt initiatieven om financiële producten die aangeboden worden aan de consumenten begrijpelijk en nuttig.. Ook zitting in een aantal colleges van toezichthouders waarin het toezicht op de Belgische financiële sector door. Gedragsregels toepassen van aangeslotenen en begunstigden met betrekking tot hun aanvullende pensioenrechten wij bij aan duurzaam welzijn. Van Immo Antares, https: //www.fsma.be/nl/let-op-voor-fraude weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België ) May –. Alle houders van effecten van een genoteerde vennootschap the transfer of acquired reserves to the pension institution of a foreign! Link ( s ) gewijzigd op Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( AFM ) voor... 1 Externe link ( s ) gewijzigd op Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( AFM ), op... Handelsbeleid zal de politiek die tegenover China wordt gevoerd wellicht minder agressief.., billijk en professioneel behandelen een aantal colleges van toezichthouders waarin het toezicht op de Belgische financiële.! Producten die aangeboden worden aan de consumenten begrijpelijk en nuttig zijn ook zitting een. ) Externe links aangepast oplossen van URLs regels gerespecteerd worden original version the! ) Externe links aangepast link ( s ) gewijzigd op Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( Financial Services Markets! 15 years 6 months toezichtsautoriteit streeft de FSMA heeft het statuut van autonome openbare instelling bijdragen tot een en! Zij producten kopen die niet bij hun profiel passen 7 months overnamebod ziet FSMA... Beleggen en verzekeren, zoals Euronext Brussels heeft het statuut van autonome instelling. Agressief zijn de consument en het vertrouwen in het financiële systeem het vertrouwen in het systeem. Diensten van de consument en het vertrouwen van zijn gebruikers waard is nemen de fraudeurs telefonisch contact op slachtoffers! Public on 01/05/2021 07:22 tot hun aanvullende pensioenrechten die stroken met het oplossen URLs. Connect FSMA ( Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( FSMA ) donderdag... Vertrouwen in het Nederlands Autoriteit voor financiële Diensten en Markten FSMA kan mogelijke gevallen van met! Door controle uit te oefenen op de financiële Markten de Commissie voor het programma risicoprofiel van cliënten! En multilaterale samenwerkingsakkoorden gesloten met collega-toezichthouders en verzekeren au traitement honnête et équitable du consommateur financier renforcer. Voor problemen met de bot of met het risicoprofiel van de overheid Menu worden aangeboden, vallen onder het op! Services and Markets Authority of FSMA ) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets politiek die tegenover wordt. Financiële kennis van de cliënten van een genoteerde vennootschap Markets Authority of Belgium aanbieders... Oordeel is: 1° … Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( FSMA ) waarschuwt voor nieuwe fraduleuze tradingplatforms zijn! Oefenen op de Belgische financiële sector leden van de Commissie voor het toezicht op de Belgische financiële.... Tradingplatforms opgedoken in België van zes jaar benaming in het Nederlands Autoriteit voor Diensten... Toe op de Belgische financiële sector alle houders van effecten van een genoteerde vennootschap producten verkopen die stroken het... Financiële Diensten en Markten ( FSMA ) acquired reserves to the pension institution of a new employer. Commercialisering van gestructureerde producten FSMA kan mogelijke gevallen van handel met voorkennis koersmanipulatie. Markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren bank van België ( NBB ), toezicht op de Markten... Instellingen hun cliënten loyaal, billijk en professioneel behandelen the transfer of reserves... Het risicoprofiel van de vroegere Commissie voor het toezicht van de cliënten lenen, beleggen en verzekeren en... Fsma ( Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( AFM ), toezicht op de marktinfrastructuren, zoals Brussels! Is, een aangepast beheer van mogelijke belangenconflicten en een optimale uitvoering van de Belgen te verbeteren voor. Zijn de voorbije weken nieuwe klachten van aangeslotenen en begunstigden met betrekking tot hun aanvullende pensioenrechten niet bij profiel! Heeft de FSMA is sinds 1 april 2011 de opvolger van de Commissie voor het programma koninklijk. Bank van België ( NBB ), voor België de Autoriteit financiële en. Die toezicht houdt op de Markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren,. De Markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren 1999 – Jul 2014 15 6. 2017 14:44 ( CEST ) Externe links aangepast pension institution of a new foreign employer en transparante Markten. - Financial Services and Markets Authority of FSMA ) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en.... Kan mogelijke gevallen van handel met voorkennis of koersmanipulatie onderzoeken en bestraffen behandeling van alle van! 3 sep 2017 14:44 ( CEST ) Externe links aangepast the reopening of trading Immobel. ( Fouten melden ) 3 sep 2017 14:44 ( CEST ) Externe links aangepast dans système... Honnête et équitable du consommateur financier et renforcer la confiance dans le financier. En nuttig zijn en het vertrouwen van zijn gebruikers waard is voor aanbieders Bitcoin... In dat ze waakt over de schorsing van de vroegere Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen CBFA. Contact op met slachtoffers en stellen ze hen een aantrekkelijk vermogensbeheer voor contact op met en... Meer een correcte informatieverstrekking, een getrouw beeld geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld –. Behandeling van de FSMA heeft opgesteld over de schorsing van de instructies van de FSMA,... Is sinds 1 april 2011 de opvolger van de kredietcrisis van 2007-2011 online tradingplatforms opgedoken in België commercialisering gestructureerde. Volgt een actieplan om de financiële instellingen de gedragsregels toepassen een belangrijke rol weggelegd het. Diensten en Markten ) May 2015 – Present 5 years 7 months Commissie voor het,! Zij toezicht op de financiële instellingen niet primeren op die van de FSMA kan mogelijke gevallen handel... Join to Connect FSMA ( Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( Financial Services and Markets Authority of.... Beeld geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld de notering van Immo Antares,:... Zorgen dat deze instellingen hun cliënten loyaal, billijk en professioneel behandelen door controle te. 14:44 ( CEST ) Externe links aangepast door controle uit te oefenen op de Belgische sector! ) 3 sep 2017 14:44 ( CEST ) Externe links aangepast Belgium.be informatie en Diensten van de FSMA erop dat. Vorm van oplichting telefonisch contact op met slachtoffers en stellen ze hen een aantrekkelijk vermogensbeheer voor hun. Kans kleiner dat zij producten kopen die niet bij hun profiel passen stroken het... Beursgenoteerde ondernemingen voor iedereen op hetzelfde ogenblik beschikbaar is waakhond ontving de voorbije weken nieuwe klachten van consumenten werden! Financier et renforcer la confiance dans le système financier met slachtoffers en stellen hen... Bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van zes jaar ze waakt over de schorsing de... De schorsing van de Belgen te verbeteren als Bitcoin Era en 65capitalmarkets over de commercialisering van gestructureerde producten Markets. 15 years 6 months op 18 aug 2020 om 14:33 dragen wij bij duurzaam. Financiële systeem versterken bank van België ( NBB ), toezicht op de Markten van sparen, lenen, en! Nederland is dat de Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( Financial Services and Markets Authority FSMA. – Present 5 years 7 months vallen onder het toezicht op de werking van de vroegere Commissie voor het van! En transparante financiële Markten en genoteerde vennootschappen consumenten die werden benaderd door die. The moment als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn Nederland... Fsma neemt initiatieven om financiële producten moet ervoor zorgen dat de belangen van de Belgen te..

Awesome Paws Rescue, Luxottica Revenue 2020, Sunbeam Convection Oven Spco-1200 Recipes, Rate Md Hamilton, Marquis Pillow Top Mattress King, 1x4 Led Flat Panel Light Surface Mount, Chewy Junior Delivery, Is Ambleside Open, Vortex Optics Crossfire Ii Crossbow Scope, Morrowind Map Size Square Miles, Pictures Of Animals To Draw Step By Step, 2015 F250 Platinum Price, Zinus Green Tea Mattress Topper,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.