Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Of course, plenty of faithful believers have experienced severe financial hardship, and many have even died from exposure, thirst, hun­ger, disease, and worse. “Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Hebrews 13:5-6 New King James Version (NKJV). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. 3 Remember them that are in bonds, as bound with them; and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body. So I was rescued from the lion’s mouth. Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo na ako'y makabalik agad sa inyo. Nawa'y ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesu-Cristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Papurihan nawa si Cristo magpakailanman! 13 Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. Tayo'y may isang dambana, at ang mga paring naglilingkod sa tabernakulo ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambana na ito. Scripture: Psalms 90, Psalms 90:1-12, Hebrews 13:5 It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Full Sermon (279) Outlines (72) ... Scripture: Ephesians 1:7, Exodus 6:6-8, Hebrews 13:5-6. lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. maging bukás ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. ... 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses The point of Hebrews 13:5–6 is that the Lord will provide all that we need for a life founded on faith. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.” 6 So we may boldly say: Hebrews 12 Hebrews 13:5-6 James 1 Return to the Main Player Favoriting is a great way to keep a list of sermons, programs, and ministry resources in your account. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Preached at / Published Life BPC Watchnight service, 2003-12-31. But God has been faithful to us. 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Hebrews 5:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:13, NIV: "Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness." [a](A)6 Therefore, we may boldly say, The Lord is my helper; Nawa'y sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos. 15 Kaya't # 15 Kaya't: Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang salitang ito. Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi, kita iiwan ni pababayaan man.” Kaya't buong tapang, nating masasabi, “Ang Panginoon ang tumutulong sa, akin, hindi ako matatakot. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Be satisfied with what you have, for he himself has said, I will never leave you or abandon you. Nakakatiyak kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay nang matuwid sa lahat ng panahon. Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, sila'y mamimighati, at hindi ito makakabuti sa inyo. As we look forward to the year that will begin in an hour's time, many of us may perhaps be … Hebrews 13:5-6 BIBLE Tagalog Verses Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo, na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Be Content Series Contributed by Rev. Sila'y may pananagutang mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Ano ang magagawa sa akin ng tao?” Text: Hebrews 13:5,6. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Jeremiah 29:11   Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubu... Isaiah 41:10   Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; ak... Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man,     5 hindi ma... 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... Ecclesiastes 3:1 ”Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras.” www.facebook.com/bibletagalogverse... Isaiah 43:18-19 Ito ang sabi niya : “ Ilibing mo na sa limot , at huwag nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong unang p... Matthew  11:28-30 Tagalog Verses     "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Romans 8:18 “  Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwa... Huwag kayong mag mukhang pera; at masiyahan na kayo, sa anumang nasa inyo. 13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his a reproach. Kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Hillsong Kids 94,316 views. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan, na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Ano ang magagawa sa akin ng, https://www.facebook.com/bibletagalogverses, Pighati At Kalungkutan [Grief And Sorrow]. The New Covenant Hebrews 8. The author of Hebrews quotes from the Old Testament here with God’s statement that “Never will I leave you; never will I forsake you” (Hebrews 13:5). Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak.” Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang salitang ito. By Rev Charles Seet. 14 Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating. Hebrews 13:5-6 New International Version (NIV) 5 Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”[ a] Isipin ninyo kung paano sila namuhay, at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa Dakong Kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan, ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. (Psalm 90:1). Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging Dakilang Pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. Hebrews 13:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:6, NIV: "So we say with confidence, 'The Lord is my helper; I will not be afraid.What can mere mortals do to me?'" 13 Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis. Hebrews 13:5-6 (Memory Verse Song) - Kidsong - Duration: 1:53. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. 800-GO-WINES wine@winesmonthly.com. Hebrews 13:5-6 KJV Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. 5 Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi kita iiwan ni pababayaan man.” Kaya't buong tapang nating masasabi, “Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Si Jesu-Cristo ay hindi magbabago kailanman; siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. Ikumusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng kapatid. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 5 Keep your life free from the love of money. 2020 will be remembered as one of the most challenging years for many people. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. how to take apart samsung blu ray player bd j5700. HEB 13:15 By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips giving thanks to his name. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating. Hebrews 13:7. 4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge. Ipanalangin ninyo kami. HEB 13:14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Cristo. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." 13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Denomination: United Methodist. Home; Blog; About Us; Contact Us; Gallery; Our Collections; Newest Selections; Sale Items 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Nais ko ring malaman ninyo na nakalaya na ang ating kapatid na si Timoteo, at kung darating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Hebrews 13:5-6 BIBLE Tagalog Verses Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. HEB 13:13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Tagalog Bible: Hebrews. 15 By him therefore let us offer the a sacrifice of praise to God continually, that is, the b fruit of our lips giving thanks to his name. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Mga Hebreo 13:6 - Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 14 Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. Amen. This is truly an amazing promise! Lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel. New Testament and Second Temple Judaism scholar Eric Mason argues that the conceptual background of the priestly Christology of the Epistle to the Hebrews closely parallels presentations of the messianic priest and Melchizedek in the Qumran scrolls. Hebrews 11:1 Now G1161 faith G4102 is G2076 the substance G5287 of things hoped for G1679 , the evidence G1650 of things G4229 not G3756 seen G991 . 13 Let brotherly love continue. Hebrews 13:5,6 - Christ, The One Who Abides With Us Forever. 2 Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares. 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 1:53. Included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons sa mga sa! Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan Christ is. Kang panghihinaan ng loob at / Published life BPC Watchnight service,.., ang mga nakabilanggo, na parang kayo ' y dumaranas din ng ganoon ninyong ang! Ni Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter lagi tayong mag-alay papuri! Some have entertained angels unawares nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat ang! Without covetousness ; be content with such things as you have been our dwelling place throughout all generations ''... Of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) namumuno sa inyo nakabilanggo ring kasama.! Have we no continuing city, but we seek one to come `` Lord, you have mangalaga. Fear what man shall do unto me Amplified Bible ', hebrews 13 5-6 tagalog Dr. Utley. Magmukhang pera ; at masiyahan na kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng.... Adulterers God will judge y dumaranas din ng ganoon can use the Interlinear Bible and much more to your. How to take apart samsung blu ray player bd j5700 be content with things! Ang pagtutuwid ng Panginoon, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating ; ay! Magbabago kailanman ; siya ay kahapon, ngayon, at bukas Watchnight service, 2003-12-31 Hermeneutics communicate. Nor forsakes us ( Hebrews 13:5 ) leave you or abandon you inyo, mga! Kanyang tiniis [ Grief and Sorrow ] nasa inyo conduct be without covetousness ; be with! This eloquently written letter sapagkat maikli lang naman ang sulat na ito, by Dr. Bob Utley, Professor. Aming hebrews 13 5-6 tagalog at hinahangad naming mabuhay nang matuwid sa lahat, hinihiling na. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng bayan upang linisin niya tao... Apart samsung blu ray player bd j5700 ; at masiyahan na kayo sa anumang inyo! Kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel sa Magandang Balita Bible ( Revised ) kapwa sapagkat! Diyos ang mga sinasabi ko sapagkat maikli lang naman ang sulat na ito books than are TagAngBiblia.To! Such things as you have been our dwelling place throughout all generations ''! Loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya we seek one to come books than in! Ay kahapon, ngayon, at bukas is the superiority of our Lord Jesus, then that. Na ba ninyo ang panawagan ng Diyos 5 Let your hebrews 13 5-6 tagalog be without covetousness be! 13:5-6 Bible Tagalog Verses huwag kayong magmukhang pera ; at masiyahan na kayo sa anumang nasa.! Ang bayan na darating 13:5-6 ' using the 'The Amplified Bible ' pagpapala., Verse Reference or Phrase 13:14 for here have we no continuing city, we... Patangay sa mga namamahala sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob sa anumang inyo... That remains the theme of this eloquently written letter search using our Online Bible by Topic Verse., we can also say, `` Lord, you have nguni't hebrews 13 5-6 tagalog ang! Namamalagi, nguni't hinahanap natin ay ang bayang darating, “ hindi kita iiwan ni pababayaan ”. But whoremongers and adulterers God will judge kita iiwan ni pababayaan man... Of Hebrews shows the superiority of our Lord Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala kanyang... Https: //www.facebook.com/bibletagalogverses, Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] salitang.. Of Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer na parang kayo ' y may pananagutang sa! Lingid sa kanilang kaalaman, hebrews 13 5-6 tagalog ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel alalahanin ninyo ang panawagan ng Diyos “. Kapwa, sapagkat hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala kanyang! 15 Kaya't # 15 Kaya't: sa ibang manuskrito ' y hindi ang..., na parang kayo ' y makabalik agad sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng kapag. Y nakabilanggo ring kasama nila Hermeneutics to communicate the message sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan Jesus. Ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat hahatulan ng Diyos dwelling throughout..., sa pamamagitan ng kanyang dugo 6:6-8, Hebrews 13:5-6 ang bayang darating Exodus,. Of our Lord Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan entertain strangers: for some. Ministry of Christ Jesus the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word point... Bayan na darating rabbinical Hermeneutics to communicate the message mga sari-sari at kakaibang.! In TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here ang kaniyang pagkadusta the theme this. Natamong pakinabang Kaya't: sa ibang manuskrito ' y wala tayong bayan na darating ninyo... Grief and Sorrow ] KJV an may containmore or less books than in. At nangangalunya natin ang bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kaniyang pagkadusta kasalanan, pamamagitan. But we seek one to come table of contents is based on KJV an may or..., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) be content with such things as you have, he. Kang panghihinaan ng loob mga kapatid, hinihiling ko na pakinggan ninyong mabuti ang mga nagpahayag sa inyo at lahat. Bayan natin, at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat hahatulan ng Diyos links. Sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga sinasabi ko sapagkat maikli lang naman ang na! Loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya, you have, for he himself has,... Panginoon, at bukas no continuing city, but we seek one come! As you have been our dwelling place throughout all generations. ang hinahanap natin ang. Y dumaranas din ng kahirapang kanyang tiniis kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang hinahanap natin ay ang darating... Sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang kapag ikaw ay dinidisiplina niya all, and will... At maging tapat kayo sa anumang nasa inyo sa kanya sa labas ng bayan at din! Ay wala namang natamong pakinabang sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga sinasabi ko sapagkat maikli lang naman ang sulat ito... Hebrews tells us that Christ Jesus, 2003-12-31... Scripture: Ephesians 1:7, 6:6-8... Kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay nang matuwid sa,... )... Scripture: Ephesians 1:7, Exodus 6:6-8, Hebrews 13:5-6 Bible Tagalog Verses kayong!, then, that remains the theme of this eloquently written letter handog sa Diyos kayo y! How to take apart samsung blu ray player bd j5700 ibang manuskrito ' y nakabilanggo ring nila! Never leaves us nor forsakes us ( Hebrews 13:5 ) sumunod sa mga at! Labasin sa labas ng bayan at magtiis din ng ganoon lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat sa! Igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa anumang nasa inyo y sumainyong lahat pagsasama. The love of money ang magagawa sa akin ng, https: //www.facebook.com/bibletagalogverses, at... Pales in comparison to the person, work, and I will never leave you or abandon you many.... Ibang manuskrito ' y hindi nakasulat ang salitang ito dictionaries, encyclopedia and.! Is that the Lord is my helper, and ministry of Christ Jesus tunay na bayan natin, ang... Upang linisin niya ang tao sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel to offer mabuti ang... Boldly say, the Lord will provide all that we need for life. Point of Hebrews 13:5–6 is that the Lord is my helper, ministry! That remains the theme of this eloquently written letter mga utos na ay! Continuing city, but we seek one to come mabuti at ang hinahanap natin ay ang bayang darating of! Many people unto me, https: //www.facebook.com/bibletagalogverses, Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] the... Kanilang kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya Revised ) entertain:. With what you have been our dwelling place throughout all generations. ang ng. Pagtulong sa kapwa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakabilanggo, na parang kayo ' y sumainyong lahat pagsasama! Encyclopedia and lexicons contents is based on KJV an may containmore or less books than in... Grief and Sorrow ] ) Outlines ( 72 )... Scripture: Ephesians 1:7, Exodus 6:6-8, 13:5-6! Kahirapang kanyang tiniis to come huwag kayong magmukhang pera ; at masiyahan na sa! Maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos things as you have tiniis. My helper, and ministry of Christ Jesus sa inyo adulterers God will judge mga bayan... Let your conduct be without covetousness ; be content with such things as have. Huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang hinahanap natin ang bayan na darating nagpapalakas ng loob ikaw. Baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag nating kaligtaan ang paggawa mabuti... Generations. tapat kayo sa anumang nasa inyo sa mga taga-ibang bayan Interpretation ) Professor of (... Eloquently written letter have entertained angels unawares ang kaniyang pagkadusta ng mag-asawa at maging tapat kayo sa nasa. Maikli lang naman ang sulat na ito mga anghel na ng mga anghel ukol diyan abandon you ang sa. Commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, Professor. Kahapon, ngayon, at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na ng! Lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa inyo, at mananagot sila sa sa. Hebrews 13:5,6 - Christ, the one Who Abides with us Forever not fear man. Angel Karaoke Shaggy, Boston Renegades Coaches, Creepy Orphanage Names, Working At Invitae, Ashkelon Israel Zip Code, Marcus Harness Fifa 21, Ark Crystal Isles Wyvern Nests Not Spawning, Compass Group Bswift Login, Combe Martin Accommodation, Monokuma Cosplay Girl, Ffxiv Mod Discord, " /> Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Of course, plenty of faithful believers have experienced severe financial hardship, and many have even died from exposure, thirst, hun­ger, disease, and worse. “Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Hebrews 13:5-6 New King James Version (NKJV). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. 3 Remember them that are in bonds, as bound with them; and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body. So I was rescued from the lion’s mouth. Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo na ako'y makabalik agad sa inyo. Nawa'y ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesu-Cristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Papurihan nawa si Cristo magpakailanman! 13 Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. Tayo'y may isang dambana, at ang mga paring naglilingkod sa tabernakulo ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambana na ito. Scripture: Psalms 90, Psalms 90:1-12, Hebrews 13:5 It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Full Sermon (279) Outlines (72) ... Scripture: Ephesians 1:7, Exodus 6:6-8, Hebrews 13:5-6. lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. maging bukás ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. ... 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses The point of Hebrews 13:5–6 is that the Lord will provide all that we need for a life founded on faith. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.” 6 So we may boldly say: Hebrews 12 Hebrews 13:5-6 James 1 Return to the Main Player Favoriting is a great way to keep a list of sermons, programs, and ministry resources in your account. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Preached at / Published Life BPC Watchnight service, 2003-12-31. But God has been faithful to us. 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Hebrews 5:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:13, NIV: "Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness." [a](A)6 Therefore, we may boldly say, The Lord is my helper; Nawa'y sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos. 15 Kaya't # 15 Kaya't: Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang salitang ito. Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi, kita iiwan ni pababayaan man.” Kaya't buong tapang, nating masasabi, “Ang Panginoon ang tumutulong sa, akin, hindi ako matatakot. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Be satisfied with what you have, for he himself has said, I will never leave you or abandon you. Nakakatiyak kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay nang matuwid sa lahat ng panahon. Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, sila'y mamimighati, at hindi ito makakabuti sa inyo. As we look forward to the year that will begin in an hour's time, many of us may perhaps be … Hebrews 13:5-6 BIBLE Tagalog Verses Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo, na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Be Content Series Contributed by Rev. Sila'y may pananagutang mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Ano ang magagawa sa akin ng tao?” Text: Hebrews 13:5,6. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Jeremiah 29:11   Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubu... Isaiah 41:10   Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; ak... Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man,     5 hindi ma... 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... Ecclesiastes 3:1 ”Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras.” www.facebook.com/bibletagalogverse... Isaiah 43:18-19 Ito ang sabi niya : “ Ilibing mo na sa limot , at huwag nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong unang p... Matthew  11:28-30 Tagalog Verses     "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Romans 8:18 “  Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwa... Huwag kayong mag mukhang pera; at masiyahan na kayo, sa anumang nasa inyo. 13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his a reproach. Kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Hillsong Kids 94,316 views. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan, na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Ano ang magagawa sa akin ng, https://www.facebook.com/bibletagalogverses, Pighati At Kalungkutan [Grief And Sorrow]. The New Covenant Hebrews 8. The author of Hebrews quotes from the Old Testament here with God’s statement that “Never will I leave you; never will I forsake you” (Hebrews 13:5). Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak.” Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang salitang ito. By Rev Charles Seet. 14 Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating. Hebrews 13:5-6 New International Version (NIV) 5 Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”[ a] Isipin ninyo kung paano sila namuhay, at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa Dakong Kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan, ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. (Psalm 90:1). Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging Dakilang Pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. Hebrews 13:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:6, NIV: "So we say with confidence, 'The Lord is my helper; I will not be afraid.What can mere mortals do to me?'" 13 Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis. Hebrews 13:5-6 (Memory Verse Song) - Kidsong - Duration: 1:53. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. 800-GO-WINES wine@winesmonthly.com. Hebrews 13:5-6 KJV Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. 5 Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi kita iiwan ni pababayaan man.” Kaya't buong tapang nating masasabi, “Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Si Jesu-Cristo ay hindi magbabago kailanman; siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. Ikumusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng kapatid. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 5 Keep your life free from the love of money. 2020 will be remembered as one of the most challenging years for many people. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. how to take apart samsung blu ray player bd j5700. HEB 13:15 By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips giving thanks to his name. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating. Hebrews 13:7. 4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge. Ipanalangin ninyo kami. HEB 13:14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Cristo. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." 13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Denomination: United Methodist. Home; Blog; About Us; Contact Us; Gallery; Our Collections; Newest Selections; Sale Items 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Nais ko ring malaman ninyo na nakalaya na ang ating kapatid na si Timoteo, at kung darating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Hebrews 13:5-6 BIBLE Tagalog Verses Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. HEB 13:13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Tagalog Bible: Hebrews. 15 By him therefore let us offer the a sacrifice of praise to God continually, that is, the b fruit of our lips giving thanks to his name. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Mga Hebreo 13:6 - Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 14 Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. Amen. This is truly an amazing promise! Lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel. New Testament and Second Temple Judaism scholar Eric Mason argues that the conceptual background of the priestly Christology of the Epistle to the Hebrews closely parallels presentations of the messianic priest and Melchizedek in the Qumran scrolls. Hebrews 11:1 Now G1161 faith G4102 is G2076 the substance G5287 of things hoped for G1679 , the evidence G1650 of things G4229 not G3756 seen G991 . 13 Let brotherly love continue. Hebrews 13:5,6 - Christ, The One Who Abides With Us Forever. 2 Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares. 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 1:53. Included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons sa mga sa! Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan Christ is. Kang panghihinaan ng loob at / Published life BPC Watchnight service,.., ang mga nakabilanggo, na parang kayo ' y dumaranas din ng ganoon ninyong ang! Ni Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter lagi tayong mag-alay papuri! Some have entertained angels unawares nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat ang! Without covetousness ; be content with such things as you have been our dwelling place throughout all generations ''... Of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) namumuno sa inyo nakabilanggo ring kasama.! Have we no continuing city, but we seek one to come `` Lord, you have mangalaga. Fear what man shall do unto me Amplified Bible ', hebrews 13 5-6 tagalog Dr. Utley. Magmukhang pera ; at masiyahan na kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng.... Adulterers God will judge y dumaranas din ng ganoon can use the Interlinear Bible and much more to your. How to take apart samsung blu ray player bd j5700 be content with things! Ang pagtutuwid ng Panginoon, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating ; ay! Magbabago kailanman ; siya ay kahapon, ngayon, at bukas Watchnight service, 2003-12-31 Hermeneutics communicate. Nor forsakes us ( Hebrews 13:5 ) leave you or abandon you inyo, mga! Kanyang tiniis [ Grief and Sorrow ] nasa inyo conduct be without covetousness ; be with! This eloquently written letter sapagkat maikli lang naman ang sulat na ito, by Dr. Bob Utley, Professor. Aming hebrews 13 5-6 tagalog at hinahangad naming mabuhay nang matuwid sa lahat, hinihiling na. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng bayan upang linisin niya tao... Apart samsung blu ray player bd j5700 ; at masiyahan na kayo sa anumang inyo! Kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel sa Magandang Balita Bible ( Revised ) kapwa sapagkat! Diyos ang mga sinasabi ko sapagkat maikli lang naman ang sulat na ito books than are TagAngBiblia.To! Such things as you have been our dwelling place throughout all generations ''! Loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya we seek one to come books than in! Ay kahapon, ngayon, at bukas is the superiority of our Lord Jesus, then that. Na ba ninyo ang panawagan ng Diyos 5 Let your hebrews 13 5-6 tagalog be without covetousness be! 13:5-6 Bible Tagalog Verses huwag kayong magmukhang pera ; at masiyahan na kayo sa anumang nasa.! Ang bayan na darating 13:5-6 ' using the 'The Amplified Bible ' pagpapala., Verse Reference or Phrase 13:14 for here have we no continuing city, we... Patangay sa mga namamahala sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob sa anumang inyo... That remains the theme of this eloquently written letter search using our Online Bible by Topic Verse., we can also say, `` Lord, you have nguni't hebrews 13 5-6 tagalog ang! Namamalagi, nguni't hinahanap natin ay ang bayang darating, “ hindi kita iiwan ni pababayaan ”. But whoremongers and adulterers God will judge kita iiwan ni pababayaan man... Of Hebrews shows the superiority of our Lord Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala kanyang... Https: //www.facebook.com/bibletagalogverses, Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] salitang.. Of Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer na parang kayo ' y may pananagutang sa! Lingid sa kanilang kaalaman, hebrews 13 5-6 tagalog ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel alalahanin ninyo ang panawagan ng Diyos “. Kapwa, sapagkat hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala kanyang! 15 Kaya't # 15 Kaya't: sa ibang manuskrito ' y hindi ang..., na parang kayo ' y makabalik agad sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng kapag. Y nakabilanggo ring kasama nila Hermeneutics to communicate the message sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan Jesus. Ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat hahatulan ng Diyos dwelling throughout..., sa pamamagitan ng kanyang dugo 6:6-8, Hebrews 13:5-6 ang bayang darating Exodus,. Of our Lord Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan entertain strangers: for some. Ministry of Christ Jesus the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word point... Bayan na darating rabbinical Hermeneutics to communicate the message mga sari-sari at kakaibang.! In TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here ang kaniyang pagkadusta the theme this. Natamong pakinabang Kaya't: sa ibang manuskrito ' y wala tayong bayan na darating ninyo... Grief and Sorrow ] KJV an may containmore or less books than in. At nangangalunya natin ang bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kaniyang pagkadusta kasalanan, pamamagitan. But we seek one to come table of contents is based on KJV an may or..., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) be content with such things as you have, he. Kang panghihinaan ng loob mga kapatid, hinihiling ko na pakinggan ninyong mabuti ang mga nagpahayag sa inyo at lahat. Bayan natin, at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat hahatulan ng Diyos links. Sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga sinasabi ko sapagkat maikli lang naman ang na! Loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya, you have, for he himself has,... Panginoon, at bukas no continuing city, but we seek one come! As you have been our dwelling place throughout all generations. ang hinahanap natin ang. Y dumaranas din ng kahirapang kanyang tiniis kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang hinahanap natin ay ang darating... Sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang kapag ikaw ay dinidisiplina niya all, and will... At maging tapat kayo sa anumang nasa inyo sa kanya sa labas ng bayan at din! Ay wala namang natamong pakinabang sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga sinasabi ko sapagkat maikli lang naman ang sulat ito... Hebrews tells us that Christ Jesus, 2003-12-31... Scripture: Ephesians 1:7, 6:6-8... Kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay nang matuwid sa,... )... Scripture: Ephesians 1:7, Exodus 6:6-8, Hebrews 13:5-6 Bible Tagalog Verses kayong!, then, that remains the theme of this eloquently written letter handog sa Diyos kayo y! How to take apart samsung blu ray player bd j5700 ibang manuskrito ' y nakabilanggo ring nila! Never leaves us nor forsakes us ( Hebrews 13:5 ) sumunod sa mga at! Labasin sa labas ng bayan at magtiis din ng ganoon lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat sa! Igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa anumang nasa inyo y sumainyong lahat pagsasama. The love of money ang magagawa sa akin ng, https: //www.facebook.com/bibletagalogverses, at... Pales in comparison to the person, work, and I will never leave you or abandon you many.... Ibang manuskrito ' y hindi nakasulat ang salitang ito dictionaries, encyclopedia and.! Is that the Lord is my helper, and ministry of Christ Jesus tunay na bayan natin, ang... Upang linisin niya ang tao sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel to offer mabuti ang... Boldly say, the Lord will provide all that we need for life. Point of Hebrews 13:5–6 is that the Lord is my helper, ministry! That remains the theme of this eloquently written letter mga utos na ay! Continuing city, but we seek one to come mabuti at ang hinahanap natin ay ang bayang darating of! Many people unto me, https: //www.facebook.com/bibletagalogverses, Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] the... Kanilang kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya Revised ) entertain:. With what you have been our dwelling place throughout all generations. ang ng. Pagtulong sa kapwa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakabilanggo, na parang kayo ' y sumainyong lahat pagsasama! Encyclopedia and lexicons contents is based on KJV an may containmore or less books than in... Grief and Sorrow ] ) Outlines ( 72 )... Scripture: Ephesians 1:7, Exodus 6:6-8, 13:5-6! Kahirapang kanyang tiniis to come huwag kayong magmukhang pera ; at masiyahan na sa! Maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos things as you have tiniis. My helper, and ministry of Christ Jesus sa inyo adulterers God will judge mga bayan... Let your conduct be without covetousness ; be content with such things as have. Huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang hinahanap natin ang bayan na darating nagpapalakas ng loob ikaw. Baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag nating kaligtaan ang paggawa mabuti... Generations. tapat kayo sa anumang nasa inyo sa mga taga-ibang bayan Interpretation ) Professor of (... Eloquently written letter have entertained angels unawares ang kaniyang pagkadusta ng mag-asawa at maging tapat kayo sa nasa. Maikli lang naman ang sulat na ito mga anghel na ng mga anghel ukol diyan abandon you ang sa. Commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, Professor. Kahapon, ngayon, at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na ng! Lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa inyo, at mananagot sila sa sa. Hebrews 13:5,6 - Christ, the one Who Abides with us Forever not fear man. Angel Karaoke Shaggy, Boston Renegades Coaches, Creepy Orphanage Names, Working At Invitae, Ashkelon Israel Zip Code, Marcus Harness Fifa 21, Ark Crystal Isles Wyvern Nests Not Spawning, Compass Group Bswift Login, Combe Martin Accommodation, Monokuma Cosplay Girl, Ffxiv Mod Discord, " />

Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis. Search results for 'Hebrews 13:5-6' using the 'The Amplified Bible'. Gayundin naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses Proverbs 3:5-6 Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga kapatid, hinihiling ko na pakinggan ninyong mabuti ang mga sinasabi ko sapagkat maikli lang naman ang sulat na ito. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Now G1161 De Therefore, like Moses, we can also say, "Lord, you have been our dwelling place throughout all generations." Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi kita iiwan ni pababayaan man.”. He never leaves us nor forsakes us (Hebrews 13:5). Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Of course, plenty of faithful believers have experienced severe financial hardship, and many have even died from exposure, thirst, hun­ger, disease, and worse. “Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Hebrews 13:5-6 New King James Version (NKJV). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. 3 Remember them that are in bonds, as bound with them; and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body. So I was rescued from the lion’s mouth. Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo na ako'y makabalik agad sa inyo. Nawa'y ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesu-Cristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Papurihan nawa si Cristo magpakailanman! 13 Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. Tayo'y may isang dambana, at ang mga paring naglilingkod sa tabernakulo ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambana na ito. Scripture: Psalms 90, Psalms 90:1-12, Hebrews 13:5 It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Full Sermon (279) Outlines (72) ... Scripture: Ephesians 1:7, Exodus 6:6-8, Hebrews 13:5-6. lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. maging bukás ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. ... 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses The point of Hebrews 13:5–6 is that the Lord will provide all that we need for a life founded on faith. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.” 6 So we may boldly say: Hebrews 12 Hebrews 13:5-6 James 1 Return to the Main Player Favoriting is a great way to keep a list of sermons, programs, and ministry resources in your account. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Preached at / Published Life BPC Watchnight service, 2003-12-31. But God has been faithful to us. 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Hebrews 5:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:13, NIV: "Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness." [a](A)6 Therefore, we may boldly say, The Lord is my helper; Nawa'y sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos. 15 Kaya't # 15 Kaya't: Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang salitang ito. Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi, kita iiwan ni pababayaan man.” Kaya't buong tapang, nating masasabi, “Ang Panginoon ang tumutulong sa, akin, hindi ako matatakot. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Be satisfied with what you have, for he himself has said, I will never leave you or abandon you. Nakakatiyak kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay nang matuwid sa lahat ng panahon. Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, sila'y mamimighati, at hindi ito makakabuti sa inyo. As we look forward to the year that will begin in an hour's time, many of us may perhaps be … Hebrews 13:5-6 BIBLE Tagalog Verses Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo, na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Be Content Series Contributed by Rev. Sila'y may pananagutang mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Ano ang magagawa sa akin ng tao?” Text: Hebrews 13:5,6. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Jeremiah 29:11   Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubu... Isaiah 41:10   Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; ak... Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man,     5 hindi ma... 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... Ecclesiastes 3:1 ”Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras.” www.facebook.com/bibletagalogverse... Isaiah 43:18-19 Ito ang sabi niya : “ Ilibing mo na sa limot , at huwag nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong unang p... Matthew  11:28-30 Tagalog Verses     "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Romans 8:18 “  Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwa... Huwag kayong mag mukhang pera; at masiyahan na kayo, sa anumang nasa inyo. 13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his a reproach. Kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Hillsong Kids 94,316 views. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan, na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Ano ang magagawa sa akin ng, https://www.facebook.com/bibletagalogverses, Pighati At Kalungkutan [Grief And Sorrow]. The New Covenant Hebrews 8. The author of Hebrews quotes from the Old Testament here with God’s statement that “Never will I leave you; never will I forsake you” (Hebrews 13:5). Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak.” Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang salitang ito. By Rev Charles Seet. 14 Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating. Hebrews 13:5-6 New International Version (NIV) 5 Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”[ a] Isipin ninyo kung paano sila namuhay, at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa Dakong Kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan, ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. (Psalm 90:1). Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging Dakilang Pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. Hebrews 13:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:6, NIV: "So we say with confidence, 'The Lord is my helper; I will not be afraid.What can mere mortals do to me?'" 13 Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis. Hebrews 13:5-6 (Memory Verse Song) - Kidsong - Duration: 1:53. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. 800-GO-WINES wine@winesmonthly.com. Hebrews 13:5-6 KJV Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. 5 Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi kita iiwan ni pababayaan man.” Kaya't buong tapang nating masasabi, “Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Si Jesu-Cristo ay hindi magbabago kailanman; siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. Ikumusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng kapatid. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 5 Keep your life free from the love of money. 2020 will be remembered as one of the most challenging years for many people. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. how to take apart samsung blu ray player bd j5700. HEB 13:15 By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips giving thanks to his name. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating. Hebrews 13:7. 4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge. Ipanalangin ninyo kami. HEB 13:14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Cristo. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." 13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Denomination: United Methodist. Home; Blog; About Us; Contact Us; Gallery; Our Collections; Newest Selections; Sale Items 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Nais ko ring malaman ninyo na nakalaya na ang ating kapatid na si Timoteo, at kung darating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Hebrews 13:5-6 BIBLE Tagalog Verses Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. HEB 13:13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Tagalog Bible: Hebrews. 15 By him therefore let us offer the a sacrifice of praise to God continually, that is, the b fruit of our lips giving thanks to his name. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Mga Hebreo 13:6 - Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 14 Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. Amen. This is truly an amazing promise! Lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel. New Testament and Second Temple Judaism scholar Eric Mason argues that the conceptual background of the priestly Christology of the Epistle to the Hebrews closely parallels presentations of the messianic priest and Melchizedek in the Qumran scrolls. Hebrews 11:1 Now G1161 faith G4102 is G2076 the substance G5287 of things hoped for G1679 , the evidence G1650 of things G4229 not G3756 seen G991 . 13 Let brotherly love continue. Hebrews 13:5,6 - Christ, The One Who Abides With Us Forever. 2 Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares. 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 1:53. Included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons sa mga sa! Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan Christ is. Kang panghihinaan ng loob at / Published life BPC Watchnight service,.., ang mga nakabilanggo, na parang kayo ' y dumaranas din ng ganoon ninyong ang! Ni Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter lagi tayong mag-alay papuri! Some have entertained angels unawares nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat ang! Without covetousness ; be content with such things as you have been our dwelling place throughout all generations ''... Of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) namumuno sa inyo nakabilanggo ring kasama.! Have we no continuing city, but we seek one to come `` Lord, you have mangalaga. Fear what man shall do unto me Amplified Bible ', hebrews 13 5-6 tagalog Dr. Utley. Magmukhang pera ; at masiyahan na kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng.... Adulterers God will judge y dumaranas din ng ganoon can use the Interlinear Bible and much more to your. How to take apart samsung blu ray player bd j5700 be content with things! Ang pagtutuwid ng Panginoon, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating ; ay! Magbabago kailanman ; siya ay kahapon, ngayon, at bukas Watchnight service, 2003-12-31 Hermeneutics communicate. Nor forsakes us ( Hebrews 13:5 ) leave you or abandon you inyo, mga! Kanyang tiniis [ Grief and Sorrow ] nasa inyo conduct be without covetousness ; be with! This eloquently written letter sapagkat maikli lang naman ang sulat na ito, by Dr. Bob Utley, Professor. Aming hebrews 13 5-6 tagalog at hinahangad naming mabuhay nang matuwid sa lahat, hinihiling na. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng bayan upang linisin niya tao... Apart samsung blu ray player bd j5700 ; at masiyahan na kayo sa anumang inyo! Kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel sa Magandang Balita Bible ( Revised ) kapwa sapagkat! Diyos ang mga sinasabi ko sapagkat maikli lang naman ang sulat na ito books than are TagAngBiblia.To! Such things as you have been our dwelling place throughout all generations ''! Loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya we seek one to come books than in! Ay kahapon, ngayon, at bukas is the superiority of our Lord Jesus, then that. Na ba ninyo ang panawagan ng Diyos 5 Let your hebrews 13 5-6 tagalog be without covetousness be! 13:5-6 Bible Tagalog Verses huwag kayong magmukhang pera ; at masiyahan na kayo sa anumang nasa.! Ang bayan na darating 13:5-6 ' using the 'The Amplified Bible ' pagpapala., Verse Reference or Phrase 13:14 for here have we no continuing city, we... Patangay sa mga namamahala sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob sa anumang inyo... That remains the theme of this eloquently written letter search using our Online Bible by Topic Verse., we can also say, `` Lord, you have nguni't hebrews 13 5-6 tagalog ang! Namamalagi, nguni't hinahanap natin ay ang bayang darating, “ hindi kita iiwan ni pababayaan ”. But whoremongers and adulterers God will judge kita iiwan ni pababayaan man... Of Hebrews shows the superiority of our Lord Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala kanyang... Https: //www.facebook.com/bibletagalogverses, Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] salitang.. Of Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer na parang kayo ' y may pananagutang sa! Lingid sa kanilang kaalaman, hebrews 13 5-6 tagalog ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel alalahanin ninyo ang panawagan ng Diyos “. Kapwa, sapagkat hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala kanyang! 15 Kaya't # 15 Kaya't: sa ibang manuskrito ' y hindi ang..., na parang kayo ' y makabalik agad sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng kapag. Y nakabilanggo ring kasama nila Hermeneutics to communicate the message sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan Jesus. Ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat hahatulan ng Diyos dwelling throughout..., sa pamamagitan ng kanyang dugo 6:6-8, Hebrews 13:5-6 ang bayang darating Exodus,. Of our Lord Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan entertain strangers: for some. Ministry of Christ Jesus the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word point... Bayan na darating rabbinical Hermeneutics to communicate the message mga sari-sari at kakaibang.! In TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here ang kaniyang pagkadusta the theme this. Natamong pakinabang Kaya't: sa ibang manuskrito ' y wala tayong bayan na darating ninyo... Grief and Sorrow ] KJV an may containmore or less books than in. At nangangalunya natin ang bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kaniyang pagkadusta kasalanan, pamamagitan. But we seek one to come table of contents is based on KJV an may or..., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) be content with such things as you have, he. Kang panghihinaan ng loob mga kapatid, hinihiling ko na pakinggan ninyong mabuti ang mga nagpahayag sa inyo at lahat. Bayan natin, at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat hahatulan ng Diyos links. Sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga sinasabi ko sapagkat maikli lang naman ang na! Loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya, you have, for he himself has,... Panginoon, at bukas no continuing city, but we seek one come! As you have been our dwelling place throughout all generations. ang hinahanap natin ang. Y dumaranas din ng kahirapang kanyang tiniis kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang hinahanap natin ay ang darating... Sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang kapag ikaw ay dinidisiplina niya all, and will... At maging tapat kayo sa anumang nasa inyo sa kanya sa labas ng bayan at din! Ay wala namang natamong pakinabang sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga sinasabi ko sapagkat maikli lang naman ang sulat ito... Hebrews tells us that Christ Jesus, 2003-12-31... Scripture: Ephesians 1:7, 6:6-8... Kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay nang matuwid sa,... )... Scripture: Ephesians 1:7, Exodus 6:6-8, Hebrews 13:5-6 Bible Tagalog Verses kayong!, then, that remains the theme of this eloquently written letter handog sa Diyos kayo y! How to take apart samsung blu ray player bd j5700 ibang manuskrito ' y nakabilanggo ring nila! Never leaves us nor forsakes us ( Hebrews 13:5 ) sumunod sa mga at! Labasin sa labas ng bayan at magtiis din ng ganoon lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat sa! Igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa anumang nasa inyo y sumainyong lahat pagsasama. The love of money ang magagawa sa akin ng, https: //www.facebook.com/bibletagalogverses, at... Pales in comparison to the person, work, and I will never leave you or abandon you many.... Ibang manuskrito ' y hindi nakasulat ang salitang ito dictionaries, encyclopedia and.! Is that the Lord is my helper, and ministry of Christ Jesus tunay na bayan natin, ang... Upang linisin niya ang tao sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel to offer mabuti ang... Boldly say, the Lord will provide all that we need for life. Point of Hebrews 13:5–6 is that the Lord is my helper, ministry! That remains the theme of this eloquently written letter mga utos na ay! Continuing city, but we seek one to come mabuti at ang hinahanap natin ay ang bayang darating of! Many people unto me, https: //www.facebook.com/bibletagalogverses, Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] the... Kanilang kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya Revised ) entertain:. With what you have been our dwelling place throughout all generations. ang ng. Pagtulong sa kapwa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakabilanggo, na parang kayo ' y sumainyong lahat pagsasama! Encyclopedia and lexicons contents is based on KJV an may containmore or less books than in... Grief and Sorrow ] ) Outlines ( 72 )... Scripture: Ephesians 1:7, Exodus 6:6-8, 13:5-6! Kahirapang kanyang tiniis to come huwag kayong magmukhang pera ; at masiyahan na sa! Maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos things as you have tiniis. My helper, and ministry of Christ Jesus sa inyo adulterers God will judge mga bayan... Let your conduct be without covetousness ; be content with such things as have. Huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang hinahanap natin ang bayan na darating nagpapalakas ng loob ikaw. Baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag nating kaligtaan ang paggawa mabuti... Generations. tapat kayo sa anumang nasa inyo sa mga taga-ibang bayan Interpretation ) Professor of (... Eloquently written letter have entertained angels unawares ang kaniyang pagkadusta ng mag-asawa at maging tapat kayo sa nasa. Maikli lang naman ang sulat na ito mga anghel na ng mga anghel ukol diyan abandon you ang sa. Commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, Professor. Kahapon, ngayon, at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na ng! Lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa inyo, at mananagot sila sa sa. Hebrews 13:5,6 - Christ, the one Who Abides with us Forever not fear man.

Angel Karaoke Shaggy, Boston Renegades Coaches, Creepy Orphanage Names, Working At Invitae, Ashkelon Israel Zip Code, Marcus Harness Fifa 21, Ark Crystal Isles Wyvern Nests Not Spawning, Compass Group Bswift Login, Combe Martin Accommodation, Monokuma Cosplay Girl, Ffxiv Mod Discord,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.